Sidensjös historia före år 1900

Ånäsbrevet

Det äldsta dokument som finns bevarat (som avskrift) i Sidensjö är det s.k. Ånäsbrevet som är daterat den 1 April 1480. Det behandlar ett byte av åkertegar mellan å ena sidan Oloff Hanson, kyrkopräst i Nätra och Sidensjö och å andra sidan Giordh Alffson i By. Det Ånäs som avses är med största sannolikhet samma som omnämns i samband med storskiftet år 1766 (se under Byar: Prästbordet) och låg i så fall vid västra stranden av Bysjöns utlopp, d.v.s området på och vid den nuvarande fotbollsplanen. I båda dessa fall gäller det ett ägoskifte med tre inblandade byar: Bredåker, By och Prästbordet. Då By och Bredåker idag inte har någon gemensam gräns, men bevisligen hade det vid Ånäset år 1766 (en kartskiss finns bevarad) vore det märkligt om det funnits ett annat Ånäs 1480 där samma ägoförhållanden rådde. Hur en del av Ånäset kunde tillhöra By, vars närmaste gräns idag ligger en kilometer därifrån, är dock inte klarlagt. I brevet namnges även de som bevittnat brevet: Hr Peder i Nordingrå ”prost över hela Ångermanland”, Giord i Myre, Michil i Nyland och Pär Anderson i Näs. Dessutom namnges de tolv edsvurna män som godkänt bytet på tinget: Pär Erichson i Juusiö (Djupsjö), Gjord i Myre, Päder i Nybynom, Michil i Nyland, Säbbiörn i Åås, Jöns Anundson och Anund i Bredåker, Johan Jäpsom i Tegh, Johan i Kleppenom, Ingevast i Nylandh, Peder Anderson i Näsen och Rafwel i Kläpenom.

Brevets fullständiga ordalydelse är (enligt tolkning av Carl Szabad, Stockholm):

”For alle the dannemän thetta breff hænder att förekomma, bekiænnes iagh Oloff Hanson kyrkio präst i Nätra och Sijdensiö sokn, migh hafa giort ett skipte i ena enge wijdh Bred åker ligger som kallas Ånäsett, medh Giordh Alffson i By i hederligh heres åhöra Her Päders i Nordingrå proster på samma tijdh öffer alt Ångermanlandh, sampt medh flere dannemäns närwarelse som är Giord vppå Myra, Michil å Nylandh och Pär Anderson å Näsen, och alla soknamanna samtyckio och godh willia, så att förbemälte Giordh gaff migh tegh moth tegh i samma engena, togh iagh aath skylt medh haganomm och (1)-i vii famna-(1) tegh nordest wijdh hagan liggiandes uthöfer till wijknom wppå dhet att samma förnæmde bythe skulle thess ytterligare stadugt wara för epterkommand a kyrkio herra eller andra holka the kunna wara dher på worde talande. Thesse her wore och the xii som the samma ärendhe hördhe medh fulla samtyckio som för rätta såthå wppå prosta tinget å samma åhr som epter skriffit står, som är Pär Erichson i Juusiö, Giord i Myre, Päder i Nybynom Michil i Nyland, Säbbiörn i Åås, Jöns Anundson, Anundh Bagge i Bredåkr, Johan Jåpson i Tegh, Johan i Kleppenom, Jngedist(2) i Nylandh, Peder Anderson i Näsen, Raschel(3) i Kleppenom. Till thes ytter mero wisso och förwaringh sätter iagh mitt insigle medh her Päders i Nordingrå Proster ther samma städes för dhetta breff, som schrifit är åhren epter Gudz börd M CD lxxx . första dagen i Aprilis månat.”

På baksidan: ”Copia aff gamble Ånäs breffett”.

(1)-(1) trolig feltolkning av ”utii samma”.
(2) trolig feltolkning av Ingevast.
(3) trolig feltolkning av Rafwel.

Brevets ordalydelse med modern stavning är ungefär:som följer:

För alla de hederliga män som kommer i kontakt med detta brev, erkänner jag Olof Hansson, präst i Nätra och Sidensjö socken, att jag gjort ett byte i en äng som ligger vid Bredåker och som kallas Ånäset, med Gjord Alfsson i By i närvaro av hederlige mannen Herr Per i Nordingrå, prost vid denna tiden över hela Ångermanland, samt med flera ärliga män som Gjord i Myre, Mikael i Nyland och Per Andersson i Näs. Detta skedde med alla sockenmännens frivilliga godkännande, så att Gjord gav mig teg mot teg i samma äng och jag tog uti samma teg, den som låg längst i norr avskiljd med gärdsgård. Ytterligare vittnen till att förutnämnda byte dessutom skall gälla för efterkommande präster eller andra, vilka de än må vara som för sådan talan, är dessa de 12 som med full enighet hörde detta ärende och satt som nämnd på prostetinget: Per Eriksson i Djupsjö, Gjord i Myre, Per i Nybyn, Mikael i Nyland, Sigbjörn i Ås, Jöns Anundsson, Anund Bagge i Bredåker (kan ev vara Jöns Anundsson och Anund, bägge i Bredåker), Johan Jakobsson i Teg, Johan i Kläppen, Ingevast i Nyland, Per Henriksson i Näs, Ragvald i Kläppen. Till ytterligare bekräftelse sätter jag mitt sigill tillsammans med prostens, Herr Pers i Nordingrå, under detta brev, som är skrivet 1 april 1480.

Denna översättning skiljer sig vad gäller tolkningen av uttrycket ”Gjord vppå Myra” från den som publicerats i boken Sidensjö och Skorped – Släkter och gårdar på sidan 26, men Carl Szabad och undertecknad är överens om att denna tolkning förmodligen är den rätta.

Written by Annika

23 juni, 2013 den 06:43

%d bloggare gillar detta: