Sidensjös historia före år 1900

Sockenprotokoll 1730-39

Bland Janne Strindlunds efterlämnade papper finns ett stort antal av honom tolkade och maskinskrivna protokoll från sockenstämmor under1700-talet samt även prosten Ledins egna anteckningar från samma tid. Jag ska här ordagrant återge en del av de intressantare avsnitten, vilket förhoppningsvis ger en liten uppfattning om de förhållanden våra förfäder levde under.

7/5 1730:
4) Tillfrågades sexmänerne om något förargeligt sig i församlingen tildraget? Hvarpå när ingen svarade, påminte pastor om Nils Simonsson i Uberg, som försummade gudstiensten i Julehelgen, och äfwen tillika med sin hustru borta sistlidne långfredag. Är ei eller tillstädes nu. Alt därföre wiste församl. ej annat än han skulle föras till tinget.

19/5 1730:
War pastorn i Socknestugan och frågade efter om någon försummat gudstiensten eller begått någon annan synd(?), som uppsynsm. borde angifva, hvarpå ingen utom Nils Simonsson från Uberg kom fram och ursächtade sig både för det han var borta i Julehögtiden såsom och långfredagen: til thet förra sade han att hustru Karin ifrån By varit orsaken i thy at hon ..????… tagit och bortfört hans häst, och som han ej fann honom igen: yttrade sig dock till at godvilligt gifva til kyrkan 6 marker Kopparmynt men på lång fredagen sade han sig varit Siuker. Saken hemställdes Länsman att lagföra om så behagades.

10/10 1730:
5) Stadgade pastor med församlingens godtycke, at efter the til ålders komne, såsom bonde och hustru, theras föräldrar skal ringas med två klockor, men för ungdomen och the fattige allenast med en. Med den större för dem över 15 år; med den mindre för dem therunder. Men ville någon a post betala, så skal thet honom stå fritt at ringa med 2 jämväl för barn och tjänstefolk.
6) Angavs at then minsta klockan voro i söndersprängder; med begäran at om någon wiste hvem det giort, skulle han det sielv-??? uppenbara och så någorlunda ursächtas. I widrig händelse skulle man med all flit och alfvar ransaka och den som kunde ertappas på det hårdaste anklagas och straffas.

1/5 1731:
5) Tilfrågades upsynsmännera, som alla voro tillstädes, hvar och en för sig, om the hade någon för något brott att angifva? Hvarpå Marcus Jonsson i Överå gaf an det Nils Ersson i Myre warit hemma ifrån kyrckian II, III, IV dag påska och jämväl 1:a söndagen efter påsk, utan at ordsaken ther te war kunnig. Nils Ersson närvarande tilstod det samma och förebar det han varit opasslig. Om någon rättskaffens passion twiflades, helst ingen af grannarna kunde ge honom witzord. Tilsades at pigorna i huset sig wid första tilfället hoos Pastorn infinna och förhöras. Johan Olsson i Nylan, sade sig fått af Olof Johansson i Nolås böter för det han 1 g. varit ifrån Cat: examen, men av Christoph Anders, som och 1 g. varit borta än inte.
…………
Uppå Ländsmans angifvelse framkallades Swens i Hämra dräng Ol Person och Nils Lars i Skureå son Johan och teltaltes för det stim som the sins emellan fört under predikan på Långfredagen, Hvarom Swen Anders dräng i Hämbra gjorde berättelse. Hvaruppå såsom berörde ? Swens dräng befantz måst hafva brutit. Therföre dömdes han at sitta en söndag i stocken, hvartil han ock sig godvilligt begaf til nästa söndag. Han gaf med thet samma an at flera stimmat, näml. Nils Christophers dräng Lars i By, Daniel Johans son Lars, förliden Anundzböhle och Erich Jons son N 4 i Teg, samt Lars Anders son i Brynge.
6) Upsynsmännerna Jon Jonsson i Tiäl och Joh.Joh; i Hämbra sattes till att gifva akt uppå sådant stim och oväsen på lektarna, thet de ock lofvade.
7) Påminte pastor 2dra gången at thet slammer, som ständigt sker af bräderna i Kyrkian måste afskaffas eller samma alla utbäras och förstöras.

1/5 1733
2) Påminte Pastor åter, at thet varder än alt för hårt ringt med mindre klockan, därvid han med hela församlingen beslöt, at envar, som hädanefter med ett sådant ringande befinnes skall sättas därdföre i stocken.
3) Påminte Pastor at the, som på Kyrkiogården gräfver för the döda, skola vachta sig at the intt röre the oförmultnade liken, och the uppgräfne benen ….. gräfvas neder igen.

28/10 1734
5) Gaf Pastor försambl. tillkänna at taket på nya byggnaden i Prästgården är felachtit i ty at nävret skrider far och derut vid tackskiden och ordsakar dropp på väggen.

1/12 1734
1) Om synderskan Sordi Grelsdotter uti Å, som allmogen yttrat sig at utdriva af socknen, hvaremot pastor vijste, at thet dels vore ochristeligit, dels otilbörligt åtminstone så länge hon icke stådt sitt straff. Det ingen kunde neka.

27/12 1735
1) Församlingen skulle sig utlåta om efter någras utlåtelse, then stora klockan skulle vid nedtagningen nu föras till Stockholm att omgjutas? Man gick härpå efter röklängden ifrå änden till begynnelsen av socknen, och fick utom någre som voro lika nögde, vid 30 ja men öfver 40 nej! Hvaraf slötz at berörde klocka ingen väg kommer.

24/7 1737
1) Efterhördes huruvida dräng. Anders Jakobson och Anders Anderson ordsakat det Jon GAbriels hustru IV dag Påsk farit omkull i Stegporten. De släptes med en varning.
2) Lappen Per Davidzson och dess hustru förmantes at förbättra sig i sin Christendoms kunskap at de innan S. Michaelii fingo begå Herrens Hel. Nattw.

1/5 1738
Som sochnelappen Per Davidzson nu var borta så inkallades han i sochnestugan d. 5 som var II böndagen och påmintes om thet at han sig uti Christendomens kunskap och övning icke förbättrats ehuru efter han varit thertil förmant somväl nästlidne sommar i sochnestugan, utan snarare försämrat: Och dömdes tilika med sin hustru til stockstraffet och det nästa söndag Dominica Rogate.

Written by Annika

23 juni, 2013 den 08:37

%d bloggare gillar detta: