Sidensjös historia före år 1900

Drömme

xdromme
Karta från 1697

zdromme
Drömme idag

Byn skattade år 1542 för 58 seland fördelade på sju hemman. Namnet anses ha överförts från Drömmeån. Ursprunget är oklart, men en teori är att det är ljudhärmande och kommer ur ”drumma, brumma, eller dundra” med hänsyftning på ljudet från ån.

Vid Hinnsjöån, eller Siljomsån som den tidigare kallades har flera sågverk legat. År 1817 ansökte Drömme byamän tillsammans med två bönder från By om att få anlägga en grovbladig såg vid ån. Ägarna till angränsande skogsmark protesterade, då de befarade att deras skogar skulle skövlas. De fick trots det sitt tillstånd 1819.
1850 sålde drömmebönderna sågen till Västerby på 50 år för 93 Riksdaler 16 Shilling Banco.
1859 ansökte Bjästa Sågbolag om att få anlägga en finbladig såg i samma å.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 2268
Landareal 1943
Åker ha 10,3 17,1 25,6 56,6 130,2
Äng ha 66,2 75,5 159,1 93,6
Svedjor och svedjeland 11
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 32 26 36 53 96
Kvigor 5 8 8 27
Hästar 5 7 8 23
Får 23 99 53 87
Getter 4 38 0 0
Svin 4 15 9 18
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 54 138 192 235

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 15: Stenåldersboplats, Karfäreln, Hinnsjön.
Nr 17: Klubba, funnen vid Hinnsjöns strand 1949 av J Sandström.
Nr 19: Stenåldersboplats, Båthusudden, Hinnsjön.
Nr 20: Stenåldersboplats, Båthusviken, Hinnsjön.
Nr 21: Stenåldersboplats, Båthusviken, nära utloppet.
Nr 22: Stenåldersboplats, ö SO om Båthusviken.
Nr 48: Kilformat redskap (typ stenyxa) funnet av Gunnar Sandström vid plöjning omkring 1950.
Nr 49:Se ovan, dock något mindre redskap.
Nr 51:Brorester, ca 25 m väster om nuvarande bro.
Nr 52:”Lihöle” en grusås där det enligt gammal tradition ska finnas en skatt nedgrävd.
Nr 54:Kvarnplats, 40 m väster om Nr 52
Nr 55:Vägbank, gamla kyrkvägen från Björnböle by.
Nr 56:Hultberget, sydost om Anundsböle var tidigare plats för ungdomens förstamajfirande.
Nr 57:Vägbank, gamla kyrkvägen från Anundsböle by.
Nr 58:Kolerakyrkogård, omedelbart väster om den punkt dör Anundsböle- och Björnbölevägarna löper samman.
Nr 59:Stenyxa, funnen på Drömmemon 2:17 ca. 100 m norr om Grätnäsån.
Nr 60: Tjocknackig yxa, funnen någonstans i Drömme.
Nr 73: Siljoms gamla tomt, gårdstomt
Nr 74: Siljoms gamla tomt, fornåker
Nr 78: Kvartsavslag, Båthusudden, Hinnsjön.
Nr 87: Kvartsavslag, Båthusudden, Hinnsjön.
Nr 91: Skafthålsyxa, funnen på ”Drömmeänget”.
Nr 103: Kvartsbrott, Karfäreln, Hinnsjön.

Fäbodar: Ligger där tidigare byn Siljom låg en kilometer nedströms från Hinnsjön.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:24

%d bloggare gillar detta: