Sidensjös historia före år 1900

Nybyn

xnybyn
Karta från 1797

znybyn
Nybyn idag

Byn skattade år 1542 för 50 seland fördelade på sex hemman. Namnet avslöjar att byn är yngre än By och Västerby samt möjligen att det fanns någon slags relation mellan dessa, kanske härstammade nybyggarna från dessa byar.

Den 18 Maj 1864 brann hela Nybyn ner. Det blåste vid tillfället kraftigt från väster, och kl. 1 på dagen hamnade en gnista från en skorsten i angränsande ladugård. Inom mindre än 2 timmar låg 7 bondgårdar i aska. Endast en mangårdsbyggnad klarade sig, Nyland 2:4. Som ett direkt resultat av branden gick Sidensjö brandstodsbolag i konkurs.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 982
Landareal 944
Åker ha 10,0 22,2 52,8 105,0
Äng ha 69,5 92,8 17,7
Svedjor och svedjeland 52
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 28 23 41 38 57
Kvigor 8 9 8 24
Hästar 4 5 9 24
Får 28 82 48 73
Getter 23 40 0 1
Svin 10 14 5 16
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 41 81 99 106

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 67: Fäbodlämning, hemskogen
Nr 110: 2 st. stenyxor.

Fäbodar: Fanns både på hemskogen och på fjällskogen. Fäbodarna på fjällskogen låg ursprungligen strax norr om Vackerkälsflärken 3 1/2 km SSO om Grätnäs, men den flyttades år 1777 till en fäbod som tidigare brukats av Djupsjö på Myrbohöjdens område någon km väster om Myre fäbodar. Eftersom Myre fäbodar låg vid norra Bodtjärn (se Myre) skulle Nybyns fäbodar hamna på den plats där Myrbohöjdens by senare byggdes. Detta kan stämma ganska bra, då det ju måste vara en stor fördel att utgå från en tidigare bebyggd plats när man börjar bygga en helt ny by. Själva flyttningen föregicks av vissa juridiska mellanhavanden med Myre. Från 1767 hade Nybyn hyrt Djupsjö fäbodar. Genom ett beslut 1770 förlorade dom delvis den rätten, men återfick den efter överklagande den 20 mars 1772. Myre inlämnade en skrivelse där man förmodade att ”Nyby jordägare , genom deras anstalt att kunna erhålla mera utrymme,…skola söka tillvälla sig Myreboernas fäbodställen”. Protesten lämnades utan åtgärd. Fäbodarna på hemskogen låg på en nordsluttning vid ”Storsvejback”. Verksamheten där upphörde 1923.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:51

%d bloggare gillar detta: